ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

Великодорізької гімназії

І. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відпо­відно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімаль­ного розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

УВеликодорізькій гімназії трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохо­чення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються за­ходи дисциплінарного та громадського впливу.

2. Метою цих Правил є визначення обов'язків педагогічних та технічних працівників Великодорізької гімназії, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у навчальному закладі.

3. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього роз­порядку, розв'язує директор школи в межах наданих йому повнова­жень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і правилами внут­рішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комі­тетом.

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібно­стей. Працівники закладу освіти приймаються на роботу за тру­довими договорами, контрактами відповідно до чинного законодавства.

2. При прийнятті на роботу директор школи зобов'язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

— подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи про­фесійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил Украї­ни, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної обо­рони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред'являють військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підго­товку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником закладу і залишаються в особовій справі працівника.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

(Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 73 від 10.04.2000 р.)

3. Працівники гімназії можуть працювати за суміс­ництвом відповідно до чинного законодавства.

4. Прийняття на роботу оформляється наказом директора школи, який оголошується працівнику під роз­пис.

5. На осіб, які працювали понад п'ять днів, оформлюються трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основ­ним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом прово­диться за бажанням працівника директором за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року №58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в закладах і установах освіти.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора гімназії.

6. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому по­рядку на іншу роботу, директор школи зобов'язаний:

а) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідни­ми для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, виробничої са­нітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

7. Припинення трудового договору може мати місце лише на підста­вах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

8. Розірвання трудового договору з ініціативи директора допускається у випадках, передбачених чинним зако­нодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а та­кож у випадках ліквідації школи, скорочення кількості або штату працівників здійснюється згідно з чинним законодавством.

9. Припинення трудового договору оформляється наказом директора.

10. Директор зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книж­ку і провести з ним розрахунок згідно з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись відпові­дно до формулювання чинного законодавства із посиланням на відповід­ний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день ро­боти.

III. Основні правила та обов'язки працівників гімназії

1. Педагогічні працівники мають право на:

— захист професійної честі, гідності;

— вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогі­чної ініціативи;

— індивідуальну педагогічну діяльність;

— участь у громадському самоврядуванні;

— користування подовженою оплачуваною відпусткою;

— пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодав­ством;

— підвищення кваліфікації, перепідготовку;

2. Працівники гімназії №5 зобов'язані:

а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Стату­ту гімназії і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дис­ципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у школярів бережливе ставлен­ня до майна школи.

3. Педагогічні працівники закладу повинні:

а) забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, навчальних програм нарівні обов'язкових дер­жавних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духов­них, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе став­лення до навколишнього середовища;

г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

д) дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

е) захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічно­го насильства, інших шкідливих звичок;

ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

Працівники гімназії в установлені строки повинні проходити медичний огляд, згідно з чинним законодавством.

4. Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положенням, затвердженими в установленому порядку ква­ліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційни­ми довідниками робіт і професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку гімназії №5, де ці обов'язки конкретизуються.

IV. Основні обов'язки директора гімназії:

1. Директор гімназії зобов'язаний:

а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для прове­дення освітнього процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно дово­дити до відома розклад занять;

в) удосконалювати освітній процес, впроваджувати в прак­тику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи гімназії;

г) організовувати атестацію педагогічних кадрів, їх правове і професійне навчання;

д) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному на­вчальному році;

е) надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;

є) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;

ж) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати за­соби щодо вдосконалення управління, зміцнення трудової дисципліни;

з) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до по­всякденних потреб працівників та учнів школи, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

и) організувати харчування школярів;

і) своєчасно подавати управлінню освіти Первомайської міської ради встановлену статистичну звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного закладу;

ї) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освіт­лення, вентиляції, обладнання.

V. Робочий час і його використання

1. Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п'ятиденному тижні тривалість робочого часу визначається режимом роботи закладу та графіками роботи, які затверджує директор школи за погодженням з профспілковим комітетом закладу, з додержанням тривалості робочого тижня.

2. Вхід учнів до приміщення школи розпочинається з 8.00, початок занять о 9.00. Вчитель або працівник закладу має бути присутнім на робочому місці не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку уроку або початку роботи.

3. Встановлюється такий розклад дзвінків на урок та з уроку:

Розклад дзвінків для учнів І класу

- 1 урок 9.00 – 9.35 перерва 20 хв.

- 2 урок 9.55 – 10.30 перерва 30 хв. (сніданок, рухливі ігри)

- 3 урок 11.00 – 11.35 перерва 30 хв.

- 4 урок 12.05 – 12.40 перерва 20 хв.

- 5 урок 13.00-13.35

Розклад дзвінків для учнів 2-4 класів

- 1 урок 9.00 – 9.40 перерва 15 хв.

- 2 урок 9.55 – 10.35 перерва 25 хв.

- 3 урок 11.00 – 11.40 перерва 25 хв.

- 4 урок 12.05 – 12.45 перерва 15 хв.

- 5 урок 13.00 – 13.40

Розклад дзвінків для учнів 5-9 класів

- 0 урок 8.05 - 8.50- перерва 10 хв.

- 1 урок 9.000 – 9.45 перерва 10 хв.

- 2 урок 9.55 – 10.40 перерва 20 хв.

- 3 урок 11.00 – 11.45 перерва 20 хв.

- 4 урок 12.05 – 12.50 перерва 10 хв.

- 5 урок 13.00 – 13.45 перерва 10 хв.

- 6 урок 13.55 – 14.40

4. Перед початком першого уроку (8.55) дається попереджуючий дзвінок, після якого учні заходять до класних кімнат і готуються до уроку.

5. У межах робочого дня педагогічні працівники гімназії повинні виконувати всі види навчально-методичної роботи відповідно до посади та робочого навчального плану гімназії. З метою забезпечення порядку та дисципліни учнів на перервах організувати чергування вчителів (за графіком), яке починається за 20 хв. до початку занять і закінчується через 20 хв. після проведення останнього уроку.

6. Час початку і закінчення роботи адміністративного, допоміжного та технічного персоналу, тривалість обідньої перерви встановлюється графіками роботи, затвердженими директором закладу.

7. При відсутності педагога або іншого працівника керів­ник зобов'язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педа­гогом чи працівником.

8. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.

9. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у випадках, передбачених законодавством.

10. Директор гімназії залучає педагогічних працівників до чергу­вання в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує директор за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.

11. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор гімназії №5 залучає педагогічних працівників до педагогічної та органі­заційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантажен­ня до початку канікул.

12. Робота органів самоврядування закладу освіти (Ради закладу, педагогічної ради) регламентується відповідними Положеннями та Статутом.

13. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік. Надання відпустки директору гімназії оформляється наказом відділу освіти Талалївської сільської ради, а іншим працівни­кам — наказом директора гімназії. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше 14 днів для технічного персоналу, 24 днів – для педагогічних працівників. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років поспіль, а також ненадання відпустки працівникам, які мають право на додаткову відпустку.

14. Педагогічним працівникам забороняється:

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в) передоручати виконання трудових обов'язків та здійснювати взаємозаміну уроків.

15. Забороняється в робочий час:

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з на­вчальним процесом;

б) відволікати працівників школи від виконання професійних обов'язків, а також учнів, за рахунок навчального часу на робо­ту і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

VI. Заохочення за успіхи в роботі

1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну робо­ту, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовува­тись заохочення: оголошення подяки, нагородження грамотою навчального закладу, видачу премій, нагородження цінними подарунками, присвоєння почесних звань тощо.

2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педа­гогічні працівники представляються до нагородження державними наго­родами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохо­чення.

3. Рішення про заохочення приймається директором гімназії по узгодженню з профспілковим комітетом.

4. Заохочення оголошується наказом директора закладу освіти, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути засто­совано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відпо­відно до п.п. З, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

2. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому дано право прийняття на роботу даного працівника.

3. Працівники, обрані до складу профспілкового комітету і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стяг­ненню без попередньої згоди профспілкового комітету, членами якого вони є; голова проф­спілкового комітету школи - без попередньої згоди голови профспілкового комітету управління освіти.

До застосування дисциплінарного стягнення директор школи повинен зажадати від порушника трудової дисципліни пись­мові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються директором школи після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

4. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

5. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розпис.

6. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Директор гімназії Валентина ПОЛУДА

Голова ПК Тетяна ПУЗІН

Кiлькiсть переглядiв: 446